مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ايرانيت - نماد: سايرا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير شيوع بيماري کرونا به استحضار می رساند در پاسخ به نامه واصله به تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1399 به استحضار مي رساند شيوع بيماري همه گير کرونا متاسفانه باعث گرديد اين شرکت مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره خود آقاي محمدرضا وفائي را از دست بدهد . به اطلاع مي رساند با توجه به توقف فعاليت هاي عملياتي به نظر مي رسد شيوع اين بيماري تاثيري روي عملکرد اقتصادي و کسب و کار اين شرکت نداشته و نخواهد داشت . لازم به ذکر است متعاقبأ مدير عامل و عضو جايگزين به حضورتان معرفي خواهد شد .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.