مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توليد نيروي برق آبادان - نماد: آبادا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شفاف سازي در خصوص شايعات منتشر شده در فضاي مجازي م به استحضار می رساند با توجه به ماهيت واحد هاي توليدي نيروگاه و با عنايت به دستورالعمل شرکت سازنده ، هر کدام از واحدهاي نيروگاه با توجه به شرايط بهره برداري ، مدت زمان بهره برداري و نتايج بازديدهاي قبلي و نيز با عنايت به مجوز صادر شده از مرکز برق( ديسپاچينگ ملي) برنامه هاي متنوعي براي بازديد و تعميرات دارند که براي اين امر بايستي واحد از مدار توليد خارج و بازديد مورد نظر انجام شود ، لذا در اين خصوص يکي از واحدهاي نيروگاه آبادان با توجه به برنامه هاي تعميراتي که براي اين واحد در ماه آينده در نظر گرفته شده بود و نيز مشکلات فني که در طي اين مدت براي واحد پيش آمده بود لازم شد جهت برطرف کردن اين مشکلات و انجام برنامه بازديد واحد مورد نظر کمي زودتر از برنامه پيش بيني شده از مدار خارج و بازديد شود ، به همين دليل اين واحد هفته گذشته با توجه به مساعد شدن شرايط شبکه برق و گذر از پيک تابستان از مدار خارج و به سرعت برنامه بازديد آن آغاز شد که در ادامه با تلاش شبانه روزي همکاران نيروگاه و برنامه ريزي انجام شده انشا ا... تا آخر شهريور ماه به مدار توليد باز خواهد گشت .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.