مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تفکيک اعضاي هيات مديره علي البدل از اعضاي هيات مديره اصلي منتخب مجمع عمومي عادي
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/20 درمحل  سالن همايش هتل المپيک، جنب درب غربي استاديوم ورزشگاه آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص1120338965.6 %
کارگزاران67752719933.88 %
نهادهاي مالي75260836437.63 %
جمع154216945977.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي سنگينيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر اميدواري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد خيل نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمدرضا صادقي مقدم2511310066عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت توليد
سرمايه گذاري توسعه ملي10102501905اصلیسيدمهدي سديدي0321622014عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت اجرايي
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد10103810941اصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
بانک آينده10320894878اصلیمحمدرضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت صنعتي
کارگزاري خبرگان سهام10101553125اصلیمحمودرضا خواجه نصيري0919336124نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
کارگزاري بورس بيمه ايران10101671551اصلیامير تقي خان تجريشي0452639182عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیمحمدابراهيم محمدپورزرندي5099689604رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت صنعتي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۶۷,۲۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۶۹,۱۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۶۹,۱۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۶۴,۱۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۳۱,۴۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱,۱۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۳۳,۴۴۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۳۴۶,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۴۶,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
گروه مالي ملتحقوقیسهامی عام10102801942علی‌البدل
سرمايه گذاري توسعه مليحقوقیسهامی عام10102501905اصلی
بانک آيندهحقوقیسهامی عام10320894878اصلی
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانحقوقیموسسه غیر تجاری10103545580اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
سرمايه گذاري اهدافحقوقیسهامی عام10103808813اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی
کيميا طب مهياحقوقیسهامی خاص10320459315علی‌البدل
کارگزاري پيشگامان بازار نوينحقوقیسهامی خاص14003260086علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 22,222,222   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,600 4,900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره در کميته هاي تخصصي هيات مديره مبلغ 22،222،222 ريال ناخالص به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با رعايت موارد ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصويب قرار گرفت. پرداخت 10 ميليارد ريال کمک بلاعوض در سال 1399 صرفا جهت حوادث قهري و غير مترقبه يا حمايت از اقشار آسيب ديده جامعه تحت پوشش سازمان هاي داراي مجوز از مراجع رسمي به هيات مديره تنفيذ شد. مجمع هيات مديره را مکلف نمود تا در راستاي ارتقاي سواد مالي در کشور، برنامه ريزي و اقدام نموده و پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال کمک بلاعوض جهت مصارف مربوط به ترويج و ارتقاي سواد مالي را به هيات مديره تفويض نمود. پرداخت يک ميليارد ريال کمک بلاعوض جهت مقابله با بيماري کرونا در سال 1398 به تصويب مجمع رسيد.