مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت کشت و دام قيام اصفهان - نماد: زقيام
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-111 مورخ 1398/11/23و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1398/12/21 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 350,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ، تعداد 338,198,194 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 11,801,806 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/07/01 لغایت تاریخ 1399/07/30  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
131-814-26070000-1سيناچهارباغ اصفهان