icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
سهامي ذوب آهن اصفهان
سرمایه ثبت شده:
33,180,587
نماد:
ذوب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271052
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سهامي ذوب آهن اصفهان

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه وشرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1395 شرکت‌هاي فرعي مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن (سهامي خاص) و دوآرت در اختيار اين موسسه قرار داده نشدهودر تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، مفاد استانداردهاي حسابداري مبني بر ضرورت اعمال صورت‌هاي مالي کليه شرکت‌هاي فرعي رعايت نگرديده است.
5. حساب‌هاي دريافتني و پيش پرداخت‌ها (موضوع يادداشت‌هاي 5 و 7 صورت‌هاي مالي) در تاريخ ترازنامه مشتمل بر754 ميليارد ريال حساب‌هاي راکد انتقالي از سنوات قبل بوده که در ارتباط با قطعيت وصول آن مدارک و مستندات مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. تحت اين شرايط تعيين زيان ناشي از کاهش ارزش مطالبات مذکور، که در رعايت استانداردهاي حسابداري انعکاس آن در حساب‎‌ها ضروري مي‌باشد، امکان‌پذير نگرديده است.
6. سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت از جمله مشتمل بر بهاي تمام شده 95 درصد سهام شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي به مبلغ 586 ميليارد ريال (مندرج در جدول يادداشت8 صورت‌هاي مالي) مي‌باشد. از آن‌جايي که به موجب آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور (سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395) مانده زيان انباشته به بيش از 6 / 4 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بالغ گرديده و در ارتباط با ارزش قابل بازيافت سرمايه‌گذاري مذکور، که مبتني بر ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي آن باشد، سوابق مستندي در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، انجام پاره‌اي رسيدگي‌هاي مورد لزوم به منظور شناسايي ميزان زيان ناشي از کاهش ارزش سرمايه‌گذاري فوق، ميسر نگرديده است.
7. وضعيت حساب موسسه صندوق حمايت از بازنشستگي کارکنان فولاد در سال 1395 و اقدامات حقوقي صورت گرفته در زمينه وصول مانده مطالبات از آن صندوق در يادداشت 1-4-1-5 صورت‌هاي مالي به تفصيل توضيح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از چگونگي وصول مانده حساب صندوق، که در تاريخ ترازنامه بالغ بر 5.180 ميليون ريال بوده، اطلاعي در دست نمي‌باشد.
8. تا تاريخ تنظيم اين گزارش ، پاسخ تاييديه هاي ارسالي در ارتباط با مانده حسابهاي دريافتني شرکت اصلي به مبلغ 1.730 ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني شرکت اصلي و شرکت فرعي زغالسنگ البرز شرقي به ترتيب به مبلغ 801 ميليارد ريال و 417 ميليارد ريال واصل نگرديده است . همچنين سازمان تامين اجتماعي شعب شاهرود ، دامغان و مينودشت طبق پاسخ تاييديه واصله ، مطالبات خود را به مبلغ 128 ميليارد ريال بيشتر از مانده دفاتر شرکت فرعي يادشده اعلام نموده است . اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي ، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور و رفع مغايرت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند .

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 و8 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. همان‌گونه که در يادداشت 33 شرح داده شده است و از بررسي صورت‌هاي مالي پيوست مشهود است، عملکرد شرکت در سال 1395 نيز منجر به شناسايي زيان گرديده، سرمايه در گردش آن در تاريخ ترازنامه به مبلغ 36.485 ميليارد ريال منفي بوده و عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي در سر رسيد، موجب تحميل هزينه‌هاي عمده شده است. تحت اين شرايط، ضمن آن‌که تداوم اقدامات در جريان در زمينه بهينه‌سازي و نوسازي خطوط توليد و به‌کارگيري کليه امکانات موجود از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده، اتخاذ تدابير لازم براي اصلاح ساختار مالي شرکت نيز لازم به نظر مي‌رسد.
11. به شرح توضيحات يادداشت‌هاي 1-2-1-5 و 1-1-15 صورت‌هاي مالي، پيگيري‌هاي مرتبط با وصول بهاي فروش صادراتي محصولات به گروه صافي تکس به نتيجه قطعي منجر نگرديده و بروات ارزي دريافتي که نزد بانک توسعه صادراتخريد دين شده نيز در سر رسيد پرداخت نگرديده است. با توجه به اهميت موضوع فوق، تداوم اقدامات در جريان و پي‌گيري‌هاي موثرتر از طريق سيستم بانکي موجب جلوگيري از تضييع حقوق شرکت خواهد شد. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 10الي 11زير مشروط نشده است.)

12. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت اصلي ، توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 تيرماه 1395 آن سازمان، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.لازم به ذکر است در سال مالي قبل صورتهاي مالي تلفيقي تهيه نشده و بدين لحاظ اقلام مقايسه‌اي مندرج در صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، حسابرسي نشده است.

13. در بررسي عمليات شرکت ملاحظه شده که مفاد اصلاحيه قانون تجارت (مصوب سال 1347 وارديبهشت ماه 1395 ) در ارتباط با پرداخت بموقع سود سهام سنوات قبل (ماده 240) و چگونگي تصدي سمت عضويت در هيئت مديره (تبصره 2 ماده 241) بطور کامل رعايت نشده است. ضمنا با توجه به اين‌که زيان انباشته شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه از سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بيشتر مي‌باشد، در رعايت مفاد ماده 141 قانون فوق‌الذکر ضروري بود هيأت مديره شرکت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را جهت تصميم‌گيري راجع به چگونگي تداوم فعاليت آن دعوت نمايد.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير 1395 صاحبان سهام ، در خصوص بند هاي 5 الي 7، قسمت اول بند 13 اين گزارش و موارد زير تاکنون به نتيجه نرسيده است: - رفع موانع قانوني نقل و انتقال اسناد مالکيت املاک شرکت ( واقع در فولادشهر ، مجموعه بلوار شفق ، سد آببند ، باشگاه قايقراني و درياچه اطراف آن ، ورزشگاههاي نقش جهان و ملت ، انبار بندر عباس و تعداد 8 باب مغازه در خيابان قزوين تهران) - تعيين تکليف و استرداد باقيمانده وجوه بلوکه شده توسط بانکها به مبلغ 2 / 13 ميليارد ريال ( ضمنا در سال مالي مورد گزارش ،مبلغ 240 ميليارد ريال ديگر شناسايي و به وجوه مزبور اضافه گرديده است -يادداشت توضيحي1-5-1-5 ) - حل و فصل اختلاف حساب‌هاي فيمابين با شرکت قائم الرضا از طريق هيات داوري اتاق بازرگاني اصفهان (مانده پيش پرداختهاي راکد سرمايه اي نزد شرکت فوق در پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 524 ميليارد ريال بوده وبه موجب پاسخ تاييديه واصله وساير مستندات،آن شرکت بدهي خود را به مبلغ 360 ميليارد ريالاعلام نموده است.) - رعايت کامل الزامات قانوني در مورد پرداخت کسور قانوني - پيگيري‌هاي لازم جهت رفع موانع و مشکلات مربوط به معرفي امضاء هاي مجاز شرکت به بانکها و تعيين تکليف حسابهاي بانکي راکد و فاقد فعاليت
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. عمليات شرکت از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به استثناء موضوع عدم ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، برنامه‌هاي آتي مديريت و صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي (موضوع بندهاي 4 ، 6 و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات) و عدم ارائه به موقع اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي سه‌ماهه اول، صورتجلسه مجمع عمومي و آگهي ثبت آن و تغيير اعضاي هيات مديره (بند 3 ماده 7 و مواد 9 ، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات) مورد ديگري ملاحظه نشده است.
18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بررسي شده است. بر اين اساس و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي عدم طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، ضرورت پيش بيني واحد حسابرسي داخلي در اصلاحيه چارت سازماني شرکت زير نظر کميته حسابرسي و همچنين درج نتايج ارزيابي سالانه سيستم کنترل‌هاي داخلي در گزارش مربوطه ، به مورد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي باشد، برخورد نگرديده است.
18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بررسي شده است. بر اين اساس و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي عدم طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، ضرورت پيش بيني واحد حسابرسي داخلي در اصلاحيه چارت سازماني شرکت زير نظر کميته حسابرسي و همچنين درج نتايج ارزيابي سالانه سيستم کنترل‌هاي داخلي در گزارش مربوطه ، به مورد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي باشد، برخورد نگرديده است.
19. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.

10تیر1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mostafa Aalaei [Sign]8715451396/04/17 21:53:54
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Reza Maasoomzadeh [Sign]8007471396/04/17 21:58:47
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/04/17 22:01:04