مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت بيمه آسياشرکت بيمه آسيا6795فرامرز خجير انگاسيفرامرز خجير انگاسي2200033133عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سهامي بيمه ايرانشرکت سهامي بيمه ايران460فرشيد پورکاويانفرشيد پورکاويان4839396639عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايرانشرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران138496فاقد نمایندهاسداله عباسي2690491664عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت بيمه داناشرکت بيمه دانا19003سيد مصطفي کياييسيد مصطفي کيايي0033881626نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت توسعه کسب وکارسبا(سهامي خاص )شرکت توسعه کسب وکارسبا(سهامي خاص )94964فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيد مصطفي کيايي