مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

دلایل اصلاح:پيرو نامه اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني در خصوص رعايت الزامات ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 98/12/26 سازمان بورس درباره نحوه برگزاري مجامع در شرايط شيوع ويروس کرونا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/08/22 در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس استان کرمان خيابان حافظ کوچه شماره 11 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت دعوت مي نمايد به منظور اخذ برگه ورود وحضور در جلسه مجمع مذکور درروز چهارشنبه مورخ 1399/08/21 از ساعت 8 الي 12 بادردست داشتن مدارک مالکيت سهام يامستندات نمايندگي / وکالت /ولايت/ قيموميت وکارت شناسايي معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمايند

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد