مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان خوزستان - نماد: سخوز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيمان فارسسيمان فارس10861051155سيروس يوسفي شيوياريمحمد حاج نايب1971409065نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت اجرايي ومهندسي برق
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان10100235615مصطفي شهرياريمصطفي شهرياري5419531909رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
توسعه سرمايه و صنعت غديرتوسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597ايرج موسويايرج موسوي0062787837عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
سيمان ابيکسيمان ابيک10102405220فاقد نمایندهمهدي طالبي0071416277عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس حسابداري
سرمايه گذاري ملي ايرانسرمايه گذاري ملي ايران10100686779فاقد نمایندهحامد خادمي2460175566عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي