icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
سيمرغ
سرمایه ثبت شده:
1,300,000
نماد:
سيمرغ( زمرغ )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
012253
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سيمرغ

1. 1 -صورت وضعيت‎هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سيمرغ (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورتهاي‌ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي‌ دوره مياني شش ماهه‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي 1 تا 48 پيوست‌، مورد بررسي اجمالي‌ اين‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي ميان‎دوره‎اي با هيئت‎ مديره‌ شرکت‌ است. مسئوليت‌ اين‌ سازمان‌، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‌اي شامل پرس ‎و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. باتوجه به يادداشت توضيحي 10-19، به دليل احداث آزاد راه چرمشهر – آبيک توسط وزارت راه و شهرسازي، بخشي از زمين‎هاي شرکت مهرگستران سيمرغ زياران در مسير طرح آزاد راه قرار گرفته است. در اين خصوص باتوجه به شکايت مطرح شده در دادگستري شهرستان آبيک و رأي صادره مبني بر مصالحه طرفين، طبق صورتجلسه تنظيمي فيمابين، مجري آزاد راه متعهد گرديده نسبت به احداث دو دهنه پل زيرگذر، رينگ جديد، جاده ارتباطي، فنس‎کشي طول بزرگراه، جابجايي تاسيسات انتقال گاز و برق و تمهيدات لازم جهت کنترل صوتهاي ناشي از تردد خودروها اقدام نمايد. بخشي از تعهدات فوق تاکنون انجام نشده است.

5. باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 1-36 و 1-1-38، به موجب برگهاي تشخيص صادره بابت عملکرد سالهاي مالي 1395 لغايت 1397 مبلغ 6/43 ميليارد ريال بيش از مبلغ پرداخت شده و يا ذخيره شده (شرکت مهرگستران سيمرغ زياران به مبلغ 7 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 6/36 ميليارد ريال) مطالبه گرديده است. همچنين بابت اصل و جرايم مالياتهاي تکليفي و معاملات فصلي سالهاي 1395 تا 1397 شرکت مهرگستران سيمرغ زياران (شرکت فرعي) مبلغ 3/16 ميليارد ريال مطالبه شده است. ضمن اينکه سازمان تامين اجتماعي، بيمه و جرايم مربوط به سال 1397 شرکت مزبور را مبلغ 4 ميليارد ريال تعيين و به شرکت ابلاغ کرده است. باتوجه به اعتراض شرکت به موارد مزبور، تعيين بدهي منوط به اعلام نظر مسئولين مربوطه مي‎باشد.

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‎ مديره شرکت است "سايراطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‎گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به‎ منظور شناسايي مغايرت‎هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. ساير الزامات گزارشگري 7 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است: رديفشماره ماده يا بندضوابط و مقرراتموارد عدم رعايت 1بند (4) ماده (7)دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعاتافشاي گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره شش‌ماهه. 2بند (10) ماده (7)" " " "افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه شرکت اصلي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکتهاي مذکور (2 مورد). 3" " "" " " "افشاي صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش‌ماهه و صورتهاي مالي تلفيقي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره شش‌ماهه. 4تبصره (8) ماده (7)" " " "تهيه گزارش تفسيري مطابق با ضوابط سازمان بورس بطور کامل. 5ماده (12)دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعاتافشاي جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. 6ماده (12) مکرر" " " "افشاي گزارش کنترلهاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 7بند (1) ماده (25)دستورالعمل پذيرش اوراق بهادارانطباق اساسنامه ثبت شده ناشر با آخرين تغييرات اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. 8تبصره (4) ماده (4)دستورالعمل حاکميت شرکتيتوديع سهام وثيقه مديران معادل يک دهم درصد سهام شرکت يا حداقل معادل پنج ميليارد ريال از سهام شرکت. 9ماده (28)" " " "ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي خود از سوي شرکتهاي فرعي گروه. 10ماده (42)" " " "افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه‌هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري.
8. الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص تنظيم مکانيزم‎هايي به منظور کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، نظارت بر مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کافي توسط کميته حسابرسي و همچنين مستندسازي مباني ارزيابي گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره و انجام آزمونهاي کنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي رعايت نگرديده است.

17شهریور1399
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Shahram Amiri [Sign]8715071399/06/23 14:01:36
مدير ارشد سازمان حسابرسي Reza Esmaeilzadeh [Sign]8109761399/06/23 14:10:41
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Alireza Asaadi [Sign]8000431399/06/23 14:18:34