مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Amin Javadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران خيابان قائم مقام فراهاني نبش کوچه چهارم شماره143 طبقه اول   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
غفورخرامهر16833330.03 %
محدثه ابهري40399990.08 %
احسان ابهري40399990.08 %
فريدون صفري209238330.41 %
اقتصادگستران قرن بيست275682000.55 %
اميرعباس مروجي501633230.99 %
ابوالفضل مروجي501633330.99 %
يونس جهانباني1262499992.5 %
شرکت ارزياب سرمايه توس1483589172.94 %
سينا جهانباني1744984283.46 %
مهدي ابهري1982591363.93 %
ساير سهامداران2262316404.48 %
محمدرضامروجي2353230284.66 %
جمع126750316825.1 %