مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26 درمحل  خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني (نيايش)، جنب پرديس سينمايي ملت، درب اورژانس بيمارستان شهيد رجايي، مرکز همايشهاي هتل قلب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نفت سپاهان14340 %
شرکت پالايش نفت جي19390 %
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين20000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون20000 %
شرکت توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف20000 %
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان20000 %
ساير 472490 %
شرکت سرمايه گذاري مشترک پيشرو94953140.58 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه127808110.77 %
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده167397981.01 %
صندوق سرمايه گذاري ره آورد آباد مسکن177172841.07 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان1287276387.8 %
سرمايه گذاري اهداف65139806139.48 %
جمع83691752850.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير گلشني نسب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي خان محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیسيداحمد روحاني پور2121422218نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف14006653660اصلیمصطفي خاکي0383533678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
تلاش گستران آينده14005432069اصلیمسعود جعفري اصطهباناتي2491643626رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیهادي خان محمدي0072199113عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين14006199001اصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۷۶۲,۸۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۲۰,۶۰۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۲۰,۶۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۷۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۴۳,۱۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۷۰۵,۹۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۷۰۵,۹۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۸۸۰,۹۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱,۶۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 2,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود - حق حضور اعضاء کميته هاي تخصصي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد. - حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي منتهي به 1400/06/31 مبلغ 450 ميليون ريال و حسابرسي منتهي به 1400/12/29 مبلغ 1.150 ميليون ريال تعيين گرديد.