مشخصات
امضا کنندگان: [ Shamsollah Mohammadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سيمان تهران - نماد: ستران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران شهرک قدس (غرب)- انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک سينا185923371.06 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي188800001.08 %
شرکت سيمان داراب200272811.14 %
شرکت سهامي بيمه ايران245430831.4 %
بيمه مرکزي ايران250490351.43 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران427487892.44 %
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت622718123.56 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن18507451610.58 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس87500278450 %
جمع127218963772.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاء الدين علائي فرد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رستمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808سهامی خاصاصلیسيدمحمداتابک0039263215رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1683موسسه غیر تجاریاصلیمهدي تفضلي5659677681نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900سهامی خاصاصلیعبدالحميد توسليان0046719482عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن23313سهامی عاماصلیابوالقاسم رحيمي انارکي1249892481عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام)27سهامی عاماصلیاکبر مجيد پور1285522672عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۱,۹۷۸,۱۰۴
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۱,۸۷۷,۵۴۰)
(۹۵)
سود (زیان) ناخالص
۱۰۰,۵۶۴
۵
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۹۳,۲۱۲)
(۵)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۱۵۰,۳۱۰
۸
جمع هزینه ها
۵۷,۰۹۸
۳
سود (زیان) عملیاتی
۱۵۷,۶۶۲
۸
هزینه های مالی
(۲۱۹,۹۰۳)
(۱۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۴۶,۴۹۸
۲۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۸۴,۲۵۷
۱۹
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۳۸۴,۲۵۷
۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۳۸۴,۲۵۷
۱۹
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۲۲۰
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۲۲۰
۰
سرمایه
۱,۷۵۰,۰۰۰
۸۸
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۸۴,۲۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۸۴,۶۳۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۷۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۹۸,۸۹۶
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۳۸,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۴۶۰,۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسحقوقیسهامی خاص272808اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری1683اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص211900اصلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکنحقوقیسهامی عام23313اصلی
شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام)حقوقیسهامی عام27اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 2,000 600 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .