مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-086 مورخ 1399/06/05  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/18  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,900,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 510000 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 90000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد