مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان - نماد: لوتوس(تامين سرمايه لوتوس پارسيان)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/08/05 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
مخابرات ايرانمخابرات ايران10103647290مهدي راسخمهدي راسخ0385476752نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
گروه سرمايه گذاري تدبيرگروه سرمايه گذاري تدبير10101907666مجتبي تقي پورمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیرهموظفدانشجوي دکترا
گروه مالي پارسيانگروه مالي پارسيان14004046372علي تيموري شنديعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه سرمايه گذاري سايپاگروه سرمايه گذاري سايپا10100419821سهيل نوردرخشانسهيل نوردرخشان0067372856عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
خدمات مشاور خردپيروزخدمات مشاور خردپيروز10102575438حسن قالي باف اصلعباس خسرواني0322518288رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
مجتبي تقي پور