icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري تبار ثامن
سرمایه ثبت شده:
105,000
نماد:
وتبار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659946
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/08/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 399687 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱,۵۵۷ ۷,۴۸۹ (۷۹) پرداختنی‌های تجاری ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۲۲,۲۳۴ ۳۸,۴۱۰ (۴۲)
دریافتنی‌‌های تجاری ۹۳,۷۳۸ ۹۳,۷۳۸ ۰ مالیات پرداختنی ۷۶ ۷۶ ۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳,۶۳۵ ۱۴,۹۷۹ (۷۶) سود سهام پرداختنی ۲۷,۹۴۸ ۳۹,۲۶۰ (۲۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۶,۵۱۷ ۶,۵۱۷ ۰ تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۰۵,۴۴۷ ۱۲۲,۷۲۳ (۱۴) پیش‌دریافت‌های جاری ۲۳۴ ۱۶۲ ۴۴
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۵۰,۴۹۲ ۷۷,۹۰۸ (۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۴۱,۸۶۲ ۵۲,۰۱۳ (۲۰) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۸۴ ۸۳ ۱ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۷,۷۴۷ ۱۸,۶۰۶ (۵) تسهیلات مالی بلندمدت ۸۷ ۸۷ ۰
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶ ۱۱ (۴۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۹,۶۹۳ ۷۰,۷۰۲ (۱۶) جمع بدهی‌های غیرجاری ۹۳ ۹۸ (۵)
جمع بدهی‌ها ۵۰,۵۸۵ ۷۸,۰۰۶ (۳۵)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲,۵۵۵ ۳,۴۱۹ (۲۵)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۱۴,۵۵۵ ۱۱۵,۴۱۹ (۱)
جمع دارایی‌ها ۱۶۵,۱۴۰ ۱۹۳,۴۲۵ (۱۵) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۶۵,۱۴۰ ۱۹۳,۴۲۵ (۱۵)