مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مدرک تحصيلي بعضي از اعضائ هيات مديره در اطلاعيه قبلي ثبت نشده بود. نام نماينده شرکت حمل دريايي ايران در جدول تغيير ترکيب اعضاء هيات مديره اضافه شد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/07/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/08/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت ملي نفتکش ايرانشرکت ملي نفتکش ايران100258396فاقد نمایندهخسرو ميرزازاده 0450967409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس فني
شرکت حمل دريائي ايرانشرکت حمل دريائي ايران100976112فاقد نمایندهعلي صادقيه 2219665739عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
مهرداد خواجه نوريمهرداد خواجه نوري0041566661فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس تاريخ
شرکت بار و بندر جنوب شرکت بار و بندر جنوب 139581سيدمحمد حسين ملائک سيدمحمد حسين ملائک 0034916768رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مکانيک
فريدون بينش پورفريدون بينش پور1375516442فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس هنرهاي زيبا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عليرضا خوشرو