icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توليدي لنت ترمز ايران
سرمایه ثبت شده:
88,000
نماد:
خلنت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
343001
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توليدي لنت ترمز ايران

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي لنت ترمز ايران(سهامي عام) شامل ترازنامه در تاريخ 30 اسفند ماه1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقدبراي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسيبه قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4و6 ، مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها جمعا شامل مبلغ 2.823 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي ازسالهاي قبل بوده که وصول آن مورد ترديد جدي بوده و تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده و پيگيري هاي لازم درخصوص وصول و تسويه اين اقلام به نتيجه نرسيده و در اين ارتباط نيز ذخيره اي درحسابها منظور نشده است. باتوجه به عدم دسترسي به مدارک و مستندات مربوطه، تعيين آثار ناشي از مورد فوق بر صورتهاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. مانده دريافتنيهاي کوتاه مدت تجاري (موضوع يادداشت توضيحي 1-4 ) شامل مبلغ 6.486 ميليون ريال بدهي آقاي سيد عبدالله بنو فاطمه بابت فروش لنت در سال مورد گزارش مي باشد که باتوجه به عدم انجام تعهدات توسط نامبرده مبني تسويه بدهي خود، اقدامات حقوقي شرکت تاکنون منجر به نتيجه موثر نگرديده است. آثار احتمالي مالي ناشي از مورد فوق بر صورتهاي مالي ، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. مانده حساب موجودي مواد و کالا مشتمل بر مبلغ 17.407 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 5) مواد اوليه، کالاي در جريان و کالاي ساخته بوده که از سالها قبل به صورت راکد و بدون گردش منتقل گرديده است. در اين رابطه هرچند در سالهاي قبل مبلغ8.021 ميليون ريال ذخيره از اين بابت در حسابها منظور شده است، اما اقدامات صورت گرفته در خصوص تعيين تکليف اين بخش از موجوديها به نتيجه نهايي منجر نگرديده و در اين رابطه ذخيره کافي نيز در حسابها منظور نشده است. باتوجه به موارد مذکور و عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم ، تعيين آثار قطعي ناشي ازتعيين وضعيت نهايي موجودي هاي فوق ، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
7. 7- رسيدگيهاي انجام شده در خصوص وضعيت مالياتي شرکت بيانگر موارد زير است: 1-7- با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 11،کسري ذخيره ماليات عملکرد جهت سالهاي 1392و1393 به موجب برگهاي تشخيص صادره ماليات ، برابر با مبلغ 6.798 ميليون ريال مي باشد که با توجه به اعتراض شرکت ، ذخيره اي از اين بابت درحسابها منظور نگرديده است. همچنين براي سال1394 و سال مالي مورد گزارش باتوجه به سوابق مالياتي شرکت دائر بر برگشت برخي از هزينه ها و احتمال تبديل زيان ابرازي به درآمد مشمول ماليات شرکت و در نتيجه احتساب ذخيره ماليات از اين بابت منوط به صدور برگهاي قطعي ماليات خواهد بود. 2-7- ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1389 لغايت 1391 طبق برگ مطالبه مربوطه به مبلغ 7،774 ميليون ريال تعيين گرديده که مبلغ 3.296 ميليون ريال آن طبق اظهارنامه هاي مربوطه پرداخت شده است. با توجه به اعتراض شرکت پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع گرديده است که تا کنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق تعيين ميزان قطعي ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.
8. مفاد استانداردهاي حسابداري و اصول هزينه يابي در رابطه با تفکيک هزينه هاي ناشي از عدم استفاده کامل و بهينه از ماشين آلات توليدي و پرسنل توليد و ديگر هزينه هاي ثابت شرکت از بهاي تمام شده و انعکاس جداگانه آن در صورت سود و زيان تحت عنوان هزينه هاي جذب نشده در توليد، رعايت نگرديده است.با توجه به مراتب فوق و در غياب مدارک و مستندات کافي در خصوص ميزان ظرفيت هاي بلا استفاده ماشين آلات توليدي و هزينه هاي ثابت،تعيين آثار مالي ناشي از تفکيک هزينه هاي جذب نشده توليد، بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نگرديده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 الي 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا وضعيت مالي شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام) درتاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. درپايان سال مالي مورد گزارش نتيجه عملکرد شرکت منجر به مبلغ 27،143 ميليون ريال زيان(سال مالي قبل 10.972 ميليون ريال) گرديده است. در اين رابطه نظر مجمع محترم صاحبان سهام را به اتخاذ تصميمات و تدابير مناسب جهت بازاريابي و فروش محصولات و نيز استفاده کامل از منابع در اختيار جهت خروج از وضعيت ياد شده و نيزتامين منابع مالي کافي جهت انجام تعهدات سنواتي شرکت جلب مي نمايد.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي9منعکس مي باشد، تا تاريخ اين گزارش اقدامات حقوقي به عمل آمده در خصوص تعيين مالکيت يک قطعه زمين(با وجود سند مالکيت) به مساحت 10 هزار متر مربع واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج (که در تصرف شرکت پارس خودرو مي باشد)،به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 10 و 11 تعديل نگرديده است.

12. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19تير ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهارشده است.

13. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سالهاي قبل به طور کامل به سهامداران در موعد مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
14. در رابطه با مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 30 تيرماه 1395 صاحبان سهام، در رابطه با انجام پيگيريهاي لازم در مورد وضعيت مواد اوليه آزبست تا حصول نتيجه نهايي، حصول اطمينان از دستيابي شرکت به حقوق کامل ناشي از تملک زمين 10هزار متري، تعيين تکليف ماليات عملکرد سالهاي 1392و 1393 و ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1389 لغايت 1391، پرداخت سود به سهامداران ظرف مهلت قانوني و تسويه حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه ، رعايت کامل مقررات بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل مبارزه با پولشويي به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. موجودي هاي مواد و کالا (موضوع يادداشت توضيحي 5) درتاريخ ترازنامه ازپوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردارنمي باشد.
18. دستورالعملهاي اجرايي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده ، انظباطي ناشران پذيرفته شده و پذيرش اوراق بهادار نزد سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرارگرفته است. دراين رابطه به استثناء عدم افشاي به موقع برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي نشده و حسابرسي شده سال مالي مورد گزارش ، افشاء به موقع تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد بر اساس عملکرد واقعي دوره شش ماهه مورد گزارش ، افشاء تغييرات در ترکيب اعضاي هيات مديره شرکت، اراِيه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به اداره ثبت شرکتها ، ارائه گزارشهاي لازم درباره زيان دهي و توقف فعاليت و برنامه هاي آتي براي سودآور شدن به سازمان بورس و عدم پرداخت به موقع سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سالهاي قبل در مهلت قانوني ، نظر اين موسسه به موارد ديگري جلب نشده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه باتوجه به ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي ياد شده، توجه مجمع محترم صاحبان سهام را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق باقانون و دستور العمل اجرايي مربوطه، جلب مي نمايد.

13تیر1396
موسسه حسابرسي انديشمند تدبير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشمند تدبير Amirhosein Seyed Salehi [Sign]8004061396/04/15 10:18:56
مدير موسسه انديشمند تدبير Valiallah Karimi [Sign]8311981396/04/15 10:22:01