icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت سمن خودروکومش
سرمایه ثبت شده:
42,000
نماد:
تپکو12
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سمن خودروکومش

1. 1- صورتهاي مالي شرکت سمن خودرو کومش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل داراييهاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي شامل مبلغ 15 ميليارد ريال بهاي خريد يک قطعه زمين واقع در بابلسر به مساحت 10.913 مترمربع مي‌باشد که با توجه به موضوع فعاليت شرکت طبقه‌بندي آن تحت سرفصل مزبور صحيح نمي‌باشد، لذا در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصل داراييهاي ثابت و داراييهاي نگهداري شده براي فروش (داراييهاي جاري) هر يک مبلغ 15 ميليارد ريال کاهش و افزايش خواهند يافت.
5. 5- سرفصل ساير دارائيها به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2/10 ميليارد ريال هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري مشتمل بر مبلغ 2/4 و 2/4و 7/0 ميليارد ريال هزينه مالي و هزينه‌هاي اداري، عمومي و فروش و سربار توليد سنوات قبل و همچنين 7/34 ميليارد ريال مخارج توسعه و تکميل و حق‌الامتياز ساخت کاميون فورلند (مشتمل بر مبلغ 2/9 ميليارد ريال افزايش نسبت به سال قبل از هزينه‌هاي مالي و اداري) مي‌باشد که مدارک و مستندات لازم در خصوص قابليت بازيافت آنها در دسترس قرار نگرفته و ثبت مبالغ فوق تحت عنوان ساير دارائيها با توجه به نامشخص بودن جريان اقتصادي آتي داراييهاي مزبور به درون واحد تجاري در رعايت استانداردهاي حسابداري نبوده است.
6. 6- پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت 12 فقره از حسابهاي بانکي شرکت (عمدتا راکد) و همچنين 4 فقره از حسابهاي دريافتني به مبلغ 197ر13 ميليون ريال و 2 فقره از حسابهاي پرداختني به مبلغ 844ر7 ميليون ريال دريافت نشده است. مضافا بانک دي مانده طلب خود بابت تسهيلات اعطايي را تا تاريخ 21/01/1396 مبلغ 121ر33 ميليون ريال اعلام نموده که به مراتب بيش از مانده دفاتر مي باشد. با عنايت به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از دسترسي به پاسخ تائيديه‌هاي بلاجواب و رفع مغايرت مزبور بر صورتهاي مالي در حال حاضر امکانپذير نمي‌باشد.

7. 7- به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سمن خودرو کومش (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8- عمليات شرکت در طي سنوات گذشته و سال مالي مورد گزارش عمدتا شامل بازاريابي، تحقيق و تعيين اهداف عملياتي در راستاي موضوع فعاليت آن طبق اساسنامه بوده بنحويکه زيان خالص شرکت در سال مورد گزارش به مبلغ 3/3 ميليارد ريال و زيان انباشته شرکت صرف نظر از موارد مندرج در بند 6 همين گزارش در تاريخ ترازنامه به مبلغ 4/17 ميليارد ريال بالغ گرديده و بدهيهاي جاري نيز نسبت به داراييهاي جاري آن به مبلغ 7/35 ميليارد ريال فزوني يافته است. لذا ضروري است تمهيدات لازم در خصوص دسترسي به فعاليتهاي سودآور در راستاي موضوع فعاليت‌ شرکت اتخاذ گردد.
9. 9- طي سال مالي مورد گزارش و به موجب قرارداد منعقده فروش حواله 33 دستگاه سواري شامل 22 دستگاه ليفان و 11 دستگاه خودروي جک j5 اتوماتيک محصول کرمان موتور به آقاي مکاريان جمعا به مبلغ 976ر19 ميليون ريال انجام شده که مبلغ 020ر9 ميليون ريال آن در سال مالي قبل دريافت و مبلغ 956ر10 ميليون ريال از مبلغ فروش حواله‌ها به علاوه مبلغ 300 ميليون ريال بابت عامليت فروش (جمعا مبلغ 256ر11 ميليون ريال) مطالبات از ايشان مي‌باشد که طبق مفاد قرارداد مي‌بايست تا 15/03/1395 دريافت گردد ليکن تاکنون مطالبات مزبور وصول نشده است. شايان ذکر مي‌باشد که مبلغ 20 ميليارد ريال ضمانتنامه صادره توسط بانک دي به ضمانت شرکت هپکو اراک نيز بدليل عدم ايفاي تعهدات شرکت سمن خودرو کومش ضبط گرديده است. ضمن اينکه شرکت جهت اخذ اعتبارات بانکي اقدام به خريد يک قطعه زمين به مساحت 10.913 مترمربع به مبلغ 15 ميليارد ريال به صورت وکالتي از نامبرده نموده که در اين ارتباط گزارش کارشناس رسمي بعد از تاريخ ترازنامه اخذ شده است.

10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد مواد 25، 106 و 114 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر صدور اوراق سهام، توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي سال قبل درخصوص تصويب صورتهاي مالي و انتخاب بازرس قانوني رعايت نشده است. مضافا به رغم خاتمه مدت ماموريت مديران مجمع عمومي جهت انتخاب مديران دعوت نشده است. 2-10- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها رعايت نگرديده است.
10. 3-10- اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در جلسه مورخ 01/04/1395 صاحبان سهام در ارتباط با ارائه گزارش کارشناسي در خصوص تداوم فعاليت شرکت و ادامه توليد و فروش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
11. 11- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 27 همراه صورتهاي مالي ذکر گرديده شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش بوده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.

19تیر1396
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رهبين Naghi Mazrae Farahani [Sign]8007241396/04/26 16:09:15
مدير موسسه رهبين Hosein Sheikh Sofla [Sign]8004541396/04/26 16:40:37