icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
جوي گستر نفت
سرمایه ثبت شده:
42,085
نماد:
ونفت10
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام جوي گستر نفت

1. صورتهاي مالي شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 30 اسفند ماه1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 9.881 ميليون ريال، مربوط به مانده بدهي شرکت آب و فاضلاب استان البرز مي باشد(موضوع يادداشت توضيحي2-5 همراه صورتهاي مالي) که از مبلغ مزبور به ميزان 7.157 ميليون ريال مربوط به قراردادهاي معوقه فروش لوله در سنوات مالي قبل بوده که عليرغم تسويه قسمتي از مطالبات مزبور در سال مالي مورد گزارش، مانده مطالبات فوق به صورت کامل تسويه نشده است. در اين رابطه نظر سهامداران محترم را به اخذ تدابير و تمهيدات مناسب جهت پيگيري و وصول کامل اين مطالبات، جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 18ارديبهشت ماه 1395آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط"اظهارشده است.

7. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 21.824 ميليون ريال و بالغ بر 51.8 درصد سرمايه گرديده و از اينرو شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده است. در اين رابطه نظر سهامداران محترم به اتخاذ تصميمات مناسب و مورد لزوم جهت تعيين وضعيت نهايي شرکت، جلب ميگردد. همچنين تکاليف مجمع عمومي سال مالي قبل در رابطه با موضوع بند 5 اين گزارش به صورت کامل، به نتيجه مورد نظر منجر نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

09اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي انديشمند تدبير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشمند تدبير Ali Asghar Jannesari [Sign]8109961396/03/09 17:26:31
مدير موسسه انديشمند تدبير Valiallah Karimi [Sign]8311981396/03/17 08:37:30