مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باتوجه به محدوديت سيستم در تکميل اعضاي هيئت مديره و اينکه تنها صنعتي آرد زر به مدت 2 سال انتخاب گرديد و مابقي اعضا مدت تصدي اشان به قوت خودباقي مي ماند.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/23 درمحل  شهرک صنعتي البرز -خيابان حکمت -حکمت سوم -کارخانجات گلوکوزان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنام2213640 %
گروه صنعتي و پژوهشي زر12213640.02 %
شرکت صنعتي آرد زر12213640.02 %
شرکت صنعتي زر ماکارون212587530.35 %
خورشيد تجارت البرز400000000.66 %
البرز تلاش ميهن617000001.01 %
شرکت توسعه صنعت کيميازر634213641.04 %
توسعه صنعتي غذايي زر80300784213.15 %
جمع99205205116.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا مشهدي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين احمدي بني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حاذقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اشکان دبير  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توسعه صنعتي غذايي زر14005705470اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه صنعت کيميا زر14006430670اصلیمهدي اميني0384638791عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
صنعتي زر ماکارون10100047773اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنام10184001687اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنعتي غذايي زرحقوقیسهامی عام14005705470اصلی
توسعه صنعت کيميا زرحقوقیسهامی عام14006430670اصلی
صنعتي زر ماکارونحقوقیسهامی خاص10100047773اصلی
گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنامحقوقیسهامی خاص10184001687اصلی
صنعتي آرد زرحقوقیسهامی خاص10101487029اصلی