مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/06/02 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 101,400,000,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تامين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرحهاي توسعه در دست اجرا ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.