مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1395/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/12/26 درمحل سالن اجتماعات ساختمان مرکزي بانک شهر واقع در تهران ، ميدان فردوسي ، ساختمان مرکزي بانک شهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه باشد .
امضا کنندگان: [ Hossein Mohammad Pourzarandi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد