مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Jalal Asadollahi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  دفترمرکزي تهران خيابان فردوسي خيابان سرهنگ سخايي ساختمان 40 طبقه 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران288750.32 %
شرکت سرمايه گداري ملي ايران3654974.06 %
آقاي نيما کشتي آراي111339912.37 %
آقاي رضا کشتي آراي488776454.31 %
جمع639553571.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيما کشتي آراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين رضوان پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جلال اسداللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عبدالحسين بازرگان0037857967اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ديپلم
سيد جلال اسداللهي3932618947اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
نيما کشتي آراي0080899218اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امير بيات0059573600اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۲۲۲,۷۵۶
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۲۰۸,۲۲۱)
(۹۳)
سود (زیان) ناخالص
۱۴,۵۳۵
۷
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۱۰,۴۶۲)
(۵)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
(۹۸)
۰
جمع هزینه ها
(۱۰,۵۶۰)
(۵)
سود (زیان) عملیاتی
۳,۹۷۵
۲
هزینه های مالی
(۵,۰۷۲)
(۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۲۷۸
۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲,۱۸۱
۱
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲,۱۸۱
۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۲,۱۸۱
۱
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۴۲
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۲۴۲
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۲۴۲
۰
سرمایه
۹,۰۰۰
۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۷۸۰
تعدیلات سنواتی
(۴۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۱۷)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۸۰۳
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۲۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۱,۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهنام مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
0