مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/16 درمحل تهران چهارراه فرمانيه خيابان پاسداران شمالي خيابان نوريان مجموعه رفاهي بانک ملت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران9500000010 %
گروه فناوران هوشمند به سازان فردا85500000090 %
جمع950000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داريوش روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهريار خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد صباغ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا کردلوئي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
500,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
ارائه پشتيباني کليه خدمات ارائه کنندگان خدمات پرداخت (psp) اعم از موارد سخت افزاري و نرم افزاري و شبکه و تعمير و نگهداري پشتيباني و سابر اموري که با موضوع فوق مرتبط مي باشد.
به
به موضوع فعاليت اصلي : توليد نرم افزار و به موضوع فعاليت فرعي : حمايت مستقيم و غير مستقيم از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي - خريد و فروش انواع اوراق بهادار و سپرده گذاري در بانک ها و موسسات مالي اضافه خواهد شد.
تغییر یافت .


سایر موارد
توضیحات:
اضافه شدن موارد فوق به موضوع فعاليت شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس مي باشد.