مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  کيلومتر جاده مخصوص کرج پلاک283 -سالن اجتماعات شرکت چيني ايران(ايرانا)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران163411222.33 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي8899336712.71 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ11200000016 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا35765000051.09 %
جمع57498448982.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فروغي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیصدراله عباسي0534523463عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیعليرضا فروغي راد2002161712نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
پالايش قطران ذغال سنگ10101172069اصلیحميد امينيان4591147436عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيدحسن محسني صالحي منفرد0075403714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمصطفي ميرزائي1292615605عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۷۷,۲۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵۸,۶۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۵۸,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۸۱,۸۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۸۱,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۵,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 1,300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
کليه معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت و تکاليف مجمع در 17 بند مورد تصويب قرار گرفت