مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) - نماد: بفجر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 درمحل  ميدان هفت تير، ابتداي خيابان کريم خان زند، پلاک 38، طبقه همکف،سالن آمفي تئاترشرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي بندرامام ( سهامي خاص)10000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)10000 %
شرکت مبين انرژي خليج فارس ( سهامي عام )10000 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 194090335129.86 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ( سهامي عام )388434022759.76 %
جمع582524657889.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا وهاب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي زال خاني بنه شرف آباد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس89243اصلیغلامعلي زال خاني بنه شرف آباد5268744844نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست
مبين انرژي خليج فارس10320055865اصلیعليرضا خداکرمي0056014201رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 89247اصلیمهدي فرزانه2295199239عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي
شرکت پتروشيمي بندرامام6301اصلیفرزاد فارسياني0041788958عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي صنايع
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندارن7042اصلیمحمدرحمان گائيني 0386486999عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حقوق عمومي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳,۹۸۰,۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۳۸۱,۷۲۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۳۸۱,۷۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۸۱,۷۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۶۲,۳۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶,۵۶۲,۳۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۶۲,۳۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۰۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، مورد تنفيذ قرار گرفت.