مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک 6،ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي،سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي ( سرمايه سازان دانوش) 10000 %
وزين سازان آريا سام 143060 %
سهامداران11052390.04 %
ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش) 231990000.93 %
عمران خشت اميد ( عمران سرمايه آيريک خزر )205205900082.08 %
جمع207637854583.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسام معتضديان قمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد احمدي محلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدهادي کيهان زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير ونکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)459643اصلیحسام معتضديان قمي 0063525968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء(18056اصلیحسين ماهيار 1380691931رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي
شرکت وزين سازان آريا سام 483060اصلیمحمدهادي کيهان زاده0081005113عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي)2880اصلیمجيد احمدي محلي 5829753723عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
امير ونکي0440199816اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷,۶۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰,۸۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰,۸۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۸۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳,۵۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۳۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷,۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دقيق تراز سپاهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)حقوقیبا مسئولیت محدود459643اصلی
صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء(حقوقیبا مسئولیت محدود18056اصلی
شرکت وزين سازان آريا سام حقوقیبا مسئولیت محدود483060اصلی
سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي)حقوقیبا مسئولیت محدود2880اصلی
امير ونکيحقیقی0440199816اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.........................