مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک تجارت - نماد: وتجارت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 درمحل تهران، لويزان، خيابان شهيد شعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، سالن شهيد تهراني مقدم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد