مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي به استحضار می رساند عطف به بخشنامه شماره 227126/99 مورخ 15/07/1399 بانک مرکزي ج.ا.ا با موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در شبکه بانکي (تصوير پيوست) ، مبناي تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي براي گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريور ماه 1399 ، به منظور اعمال در دفاتر بانک و تهيه صورتهاي مالي ، مبلغ 129,000 ريال براي هر يورو و مبلغ 110,000 ريال براي هر دلار آمريکا (نرخ تسعير اعمال شده در صورتهاي مالي سال گذشته براي يورو و دلار آمريکا به ترتيب 102,000 و 90,000 ريال بوده است) تعيين گرديده است .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.