لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سرمايه گذاري صنعت نفت  نماد: ونفت  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 1,650,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري صنعت نفت
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني شده (تعديلي) گروه و شرکت سرمايه¬گذاري صنعت نفت (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده، که براساس نمونه فرم‌هاي اطلاعات مالي مورد نياز سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس عملکرد واقعي دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396 تهيه شده و پيوست مي‌باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آن‌ها با هيات مديره شرکت است.
2عملکرد واقعي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 شرکت¬هاي فرعي، که از جمله مباني تعديل صورت سود و زيان پيش¬بيني شده براي سال 1396 بوده، توسط حسابرس مستقل مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است.
4نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌‎بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوت‌هاي حاصل مي‌‌تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 17آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471396/08/17 16:15:15
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mohammad Reza Golchinpour [Sign]8006711396/08/17 16:22:01
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/08/17 16:28:19