مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي - نماد: کرازي

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-075 مورخ 1398/09/11  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/25  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 850,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 350000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/11/23 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد