icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه ما
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
ما( بيمه ما )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660353
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۹۸,۲۸۳ ۸۴,۷۲۶ ۱۶ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۴۰,۹۳۲ ۱۶۸,۵۲۷ (۱۶)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۵,۴۶۱,۱۹۵ ۴,۹۹۶,۷۶۵ ۹ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۴۶۳,۶۹۸ ۴۲۱,۷۹۳ ۱۰
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۸۰۳,۲۴۱ ۸۵۶,۴۷۵ (۶) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۹۶,۶۱۶ ۳۶۹,۷۱۷ (۲۰)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۲۵۷,۴۲۳ ۲۶۶,۴۵۷ (۳) سود سهام پرداختنی ۵۴۸,۰۰۸ ۳۷۸,۰۹۷ ۴۵
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۲,۳۴۳,۵۵۱ ۲,۲۷۴,۰۵۵ ۳ ذخاير حق بيمه ۶,۰۰۸,۰۲۶ ۵,۶۹۵,۷۳۶ ۵
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۱,۰۵۱,۶۸۳ ۹۷۸,۳۷۲ ۷
مطالبات بلندمدت ۲۶,۵۱۹ ۳۲,۸۸۰ (۱۹) ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۰ ۵,۷۲۶ --
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۹۹۲,۷۴۲ ۹۹۱,۶۶۳ ۰ سایر ذخایر فنی ۲۴۳,۱۸۶ ۱۹۳,۹۸۲ ۲۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۵۹۹,۰۴۷ ۶۰۰,۷۱۲ ۰ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۴۶۰ ۳,۶۲۶ (۵) حق بيمه سال‌های آتی ۵۶۵,۰۰۵ ۵۶۰,۴۳۰ ۱
سایر دارایی‌ها ۲۲۸,۵۹۹ ۲۳۳,۰۳۹ (۲) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۴,۸۸۴ ۲۷,۵۵۰ ۲۷
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۹,۳۵۲,۰۳۸ ۸,۷۹۹,۹۳۰ ۶
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷۵,۳۲۶ ۷۰,۷۴۸ ۶
اندوخته سرمایه ای ۱۵۰,۶۵۲ ۱۴۱,۴۹۷ ۶
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۳۶,۰۴۴ ۳۲۸,۲۲۳ (۲۸)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۴۶۲,۰۲۲ ۱,۵۴۰,۴۶۸ (۵)
جمع دارایی‌ها ۱۰,۸۱۴,۰۶۰ ۱۰,۳۴۰,۳۹۸ ۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۰,۸۱۴,۰۶۰ ۱۰,۳۴۰,۳۹۸ ۵