مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيرو مذاکره با کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص صورتجلسه افزايش سرمايه اين شرکت کمي نگارش متن صورتجلسه مجمع فوق العاده اصلاح گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت سازه پويش - نماد: خپويش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/09/15 درمحل قانوني شرکت واقع در تهران -خيابان ستارخان- خيابان نيايش-پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران154230.02 %
سيد محسن نجوميان1073505610.74 %
شرکت افزابين الملل1173882511.74 %
شرکت سرمايه گذاري عظام5390939753.91 %
جمع7639870176.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا شفيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير رضا رفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مير غلامرضا مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نادر خلدي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در مورد الحاق موضوع به بند 2 اساسنامه