لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر  نماد: وتوس  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 675,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/12/30   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به31 شهريورماه 1396، براساس عملکرد واقعي 6 ماهه، همراه با سايراطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استانداردهاي حسابرسي"رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده و مفروضات مبناي تهيه آن با هيات مديره شرکت است.
2سرفصل ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي به شرح يادداشت توضيحي 7 صورت سود و زيان پيش بيني شده، مشتمل بر مبلغ 841ر14 ميليون ريال ماليات قطعي عملکرد سال مالي منتهي به 31/06/1386 (مازاد بر ماليات ابرازي سال مالي مذکور) بوده که با توجه به ماهيت ماليات عملکرد مزبور، ارائه و افشاء آن در صورت سود و زيان پيش بيني شده در انطباق با استاندارد هاي حسابداري نبوده است.
3بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات, اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور, مبناي معقولي براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، صورت سود وزيان پيش بيني شده مزبور بر اساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4) به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-2 و 1-13 صورت سود و زيان پيش بيني شده، مخارج برآوردي جهت تعيين بهاي تمام شده زمين هاي پروژه زکريا (سهم الشرکه شرکت از مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان) شامل مبلغ 36 ميليارد ريال هزينه هاي بيمه، عوارض و انشعابات دولتي و حق الزحمه وکلا بوده که مبلغ به حساب گرفته شده بابت حق الزحمه وکلا کمتر از مبلغ مورد مطالبه از سوي وکلا بوده که اين موضوع با اعتراض صورت گرفته از سوي آنها در حال بررسي مي باشد و تعيين مبلغ قطعي آن منوط به توافق نهايي في ما بين خواهد بود.
5نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود, زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 28اردیبهشت1396
توضیحات :
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه دايا رهيافت Hamid Khadem [Sign]9421941396/02/31 09:08:51
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1396/02/31 09:13:57
مدير موسسه دايا رهيافت Ali Amani [Sign]8000831396/02/31 09:21:39