مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/10/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکهشرکت فولاد مبارکه7841امير حسين نادريامير حسين نادري1289433070عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اميدسرمايه گذاري اميد183650فاقد نمایندهمحمدرضا خضري پور1819481611عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزاتسرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات119869محمدتقي ابوالحسنيمحمدتقي ابوالحسني0421268166نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
توسعه معدني و صنعتي صبا نورتوسعه معدني و صنعتي صبا نور1292660ناصر تقي زادهناصر تقي زاده0901049816عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري سپهشرکت سرمايه گذاري سپه85207ميرعلي ياريميرعلي ياري2909331806رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد