مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/02/31 شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27 درمحل  شهرک غرب، بلوار شريفي، پايين تر از بلوار دريا، خيابان توحيد2، پلاک80   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران6425633.21 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا535295026.76 %
جمع599551329.98 %