icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليدي نيروي برق سبز منجيل
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
وهور1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توليدي نيروي برق سبز منجيل

1. صورت وضعيت مالي شرکت توليد برق سبز منجيل(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا" در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه تمي‌کند .

3. به شرح يادداشت توضيحي 10، دريافتني هاي تجاري و غير تجاري شامل مبلغ 3.005 ميليارد ريال مطالبات از شرکت سازمان انرژي هاي تجديد پذير (ساتبا) به عنوان خريدار برق از زمان واگذاري سهام واحد مورد رسيدگي به بخش خصوصي، بر اساس مجوز وزير نيرو و نرخ هاي منعکس در قرارداد في مابين و صورتحساب هاي ارسالي (مقادير توليد مندرج در صورتحساب ها با تاييد مديريت شبکه برق ايران بوده) محاسبه و در حساب ها اعمال گرديده و از اين بابت مبلغ 350 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش وصول شده است، بررسي ها نشان مي دهد بر اساس صورت تطبيق حساب هاي في مابين با کارفرما (ساتبا) مبلغ 578 ميليارد ريال از بابت صورتحساب هاي سنوات قبل( از ابتداي بهمن 1396 تا 30/9/1398) که طبق فرمول و ضرايب مندرج در قرارداد صادر شده، داراي مغايرت مي باشد که مورد تاييد واحد مورد رسيدگي نمي باشد و نتيجه اين اختلاف نيز تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نشده است، لذا اگر چه اعمال تعديلاتي در خصوص مراتب فوق ضروري به نظر مي رسد، ليکن بدليل فقدان مستندات کافي تعيين مبلغ دقيق آن برصورت هاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
4. به شرح يادداشت توضيحي 18، از بابت ماليات عملکرد دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1397 طبق برگ تشخيص مبلغ 119ميليارد ريال و از بابت معاملات مشمول ماده 169 ق م. م ، مبلغ 3/6 ميليارد ريال اصل و جريمه تاخير مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرارگرفته ليکن نتيجه اعتراضات تا تاريخ اين گزارش اعلام نشده است، همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1398 رسيدگي انجام شده، ليکن نتيجه رسيدگي تا تاريخ اين گزارش اعلام نگرديده است، با عنايت به موارد فوق، اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليکن به دليل فقدان مستندات کافي، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي براي اين موسسه در شرايط حاضر ميسر نگرديده است.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-8، مقدار 6/61 هکتار از زمين هاي محل استقرار توربين هاي توليد انرژي داراي معارض مي باشند که موضوع در محاکم قضايي مطرح و نتايج نهايي آن تا‌ تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. شايان ذکر است زمين هاي موصوف در سنوات قبل از سازمان زمين شهري خريداري شده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي10، به استناد بند (و)ماده(1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بابت فروش برق به شرکت هاي مديريت شبکه برق ايران و ساتبا، ماليات و عوارض ارزش افزوده محاسبه نشده و مبلغ 54 ميليارد ريال وجوه پرداختي از بابت ماليات بر ارزش افزوده خريد ها و هزينه ها در سرفصل حسابهاي دريافتني منظور گرديده و استرداد ماليات هاي مذکور در دست پيگيري است.
8. به شرح يادداشت هاي توضيحي 8 و 12، موجودي قطعات و لوازم يدکي و دارايي هاي ثابت مشهود شامل توربين، از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي 6 الي 8 مشروط نشده است..

02شهریور1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مديرفني موسسه ارقام نگر آريا Ahmadali Bazzi [Sign] 1399/06/12 19:22:55
شريک موسسه ارقام نگر آريا Abolfazl Rezaei [Sign] 1399/06/12 19:26:09
مدير موسسه ارقام نگر آريا Mohammadtaghi Rezaei [Sign] 1399/06/12 19:29:26