مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/03/31 درمحل  تهران-خيابان جمهوري اسلامي-تقاطع پل حافظ - بازار چهار سو طبقه 7 -سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کي بي سي61960 %
ايران دارو325220 %
سبحان دارو325220 %
ساير11278530.06 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز118400000.64 %
بيمه ايران467650722.51 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن528220482.84 %
سرمايه گذاري البرز626342903.37 %
گروه داروئي سبحان122536131265.88 %
جمع140062181575.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر اکبر برندگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الياس کهزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ايران دارو 9489اصلیالياس کهزادي5989987171نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس
گروه داروئي سبحان 25673اصلیميثم قاسمي4591346722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سبحان دارو198433اصلیعلي مرتضوي تبريزي0061742813عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري البرز11168اصلیبهرام دارائي4072209694رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کي بي سي4345اصلیرضا دبستاني1281067873عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۹۴,۶۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۲۰,۲۷۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۹۲۰,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۳۹,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۸۱,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۰۷۵,۷۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۹۸۲,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۲۵۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۳۲,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۱۰
سرمایه
۱,۸۶۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,333,333 15,555,555   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,222 3,888 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع مبلغ 1.210 ريال براي هر سهم تصوب نمود.