مشخصات
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره 
با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1396/03/09 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 5,382,000 ریال به مبلغ 8,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج بابت سرمايه گذاري هاي انجام شده و مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايه پذير ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد