مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Safdari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/21 درمحل  تهران- ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 9 - شرکت بيمه "ما"   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير290630832/91 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان458221204/58 %
گروه مالي ملت646453926/46 %
بانک ملت10000000010 %
تعاوني خردمندان صابر عصر13596737313/6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت14456506714/46 %
تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت14963431314/96 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان16500000016/5 %
جمع83469734883/47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مقيم زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حجت بهاري فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد صفدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت175329اصلیعليرضا هادي0452772648عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت35828اصلیمحمدتقي صمدي2091210919رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیحجت بهاري فر2802579797نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
اقتصاد گستر قهرمان374059اصلیمنوچهر کبيري1198953411عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشانسي ارشد
تدبيرگران بهساز ملت369739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملتحقوقی175329علی‌البدل
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملتحقوقی35828اصلی
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهانحقوقی387808اصلی
شرکت تعاوني معين آتيه خواهانحقوقی421273علی‌البدل
اقتصاد گستر قهرمانحقوقی374059اصلی
تدبيرگران بهساز ملتحقوقی369739اصلی
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصرحقوقی444163اصلی


سایر موارد:
ندارد