icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک دي
سرمایه ثبت شده:
6,400,000
نماد:
دي( وبدي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651952
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۵,۶۴۱,۷۳۲ ۱۳,۵۹۴,۷۵۱ ۱۵ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۶۰۰,۶۳۱ ۲,۳۷۳,۳۴۶ (۷۵)
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۲۲,۲۵۱,۶۵۲ ۱۸,۴۷۹,۶۷۰ ۲۰ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۴۳۱,۵۳۵ ۳,۶۷۰,۶۵۸ (۸۸)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۸,۱۰۸,۸۶۸ ۱۰,۷۸۶,۲۰۷ (۲۵) سپرده‌های دیداری و مشابه ۱۱,۳۸۷,۰۳۳ ۶,۷۸۴,۸۲۲ ۶۸
مطالبات از دولت ۰ ۰ -- سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۱,۰۵۳,۸۶۰ ۶۷۶,۱۱۲ ۵۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱۶۹,۰۹۵,۳۵۵ ۱۵۹,۳۴۸,۵۴۲ ۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۹۶,۴۴۳,۹۲۴ ۷۹,۰۵۰,۰۲۳ ۲۲ سایر سپرده‌ها ۱,۵۰۶,۱۲۱ ۱,۴۲۶,۱۹۱ ۶
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۳۴,۶۴۶,۲۷۶ ۳۴,۵۸۸,۷۰۷ ۰ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۲۶,۲۹۹,۷۲۴ ۳۹,۶۸۱,۴۷۱ (۳۴) سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۲۶,۷۷۸,۹۸۹ ۲۶,۳۴۱,۳۵۷ ۲
دارایی‌های نامشهود ۴۸۰,۰۷۲ ۴۸۰,۰۲۵ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۷۴,۲۴۸ ۵۹,۹۶۷ ۲۴
دارایی‌های ثابت مشهود ۵,۷۵۹,۱۶۲ ۴,۹۶۶,۰۳۹ ۱۶ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۸,۰۸۹,۹۲۸ ۸,۰۹۱,۱۰۰ ۰ جمع بدهی‌ها ۲۱۰,۹۲۷,۷۷۲ ۲۰۰,۶۸۰,۹۹۵ ۵
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۱۶۸,۰۲۷ ۱,۱۶۸,۰۲۷ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۷۷۴,۴۶۱) ۱,۴۶۸,۹۷۱ --
جمع حقوق صاحبان سهام ۶,۷۹۳,۵۶۶ ۹,۰۳۶,۹۹۸ (۲۵)
جمع دارایی‌ها ۲۱۷,۷۲۱,۳۳۸ ۲۰۹,۷۱۷,۹۹۳ ۴ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۱۷,۷۲۱,۳۳۸ ۲۰۹,۷۱۷,۹۹۳ ۴