مشخصات
امضا کنندگان: [ Saeed Bayat Varhaghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شيشه و گاز - نماد: کگاز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/10/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/03/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گسترش پايا صنعت سينا گسترش پايا صنعت سينا 78804سعيد بيات ورحقيسعيد بيات ورحقي0056410603عضو هیئت مدیرهموظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي3جواد نصيريجواد نصيري1689179831عضو هیئت مدیرهموظف
سرمايه گذاري ملي ايرانسرمايه گذاري ملي ايران4فرزاد صفري فروشاني زهره گنجه1818061724نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانشرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651حسين تورنگ حسين تورنگ 0069814856عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت ره نگار خاورميانه پارسشرکت ره نگار خاورميانه پارس10320823609امين کامراني امين کامراني 5279665363رئیس هیئت مدیرهغیر موظف