مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بابت اصلاح تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه در سال مالي منتهي به 1399/05/31 و ضميمه نمودن نامه قبولي موسسه حسابرسي شهود امين بابت سال مالي منتهي به مرداد ماه 1400
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/05/31 شرکت فرآورده هاي سيمان شرق - نماد: کفرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل  کيلومتر 15 جاده مشهد به کلات، بعد از شهرک صنعتي، جاده ايزوگام (آسانسور)، جاده اختصاصي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معادن زغال سنگ شرق10180 %
شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد20000 %
شزکت سيمان سفيدشرق20040 %
شرکت آهک صنعتي سيمان شرق135960.01 %
شرکت سيمان شرق9180236351 %
جمع9182098151.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا اولي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد رضا طباطبايي حکيم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد گواهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي غيور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيمان شرق10100233725اصلیمجتبي رستمي نوروزآباد2939933741نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
معادن زغال سنگ شرق10100000819اصلیمحمدحسين خليليان1292243473عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
آهک صنعتي سيمان شرق10380591905اصلیبابک حبيب زاده2802793251رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان سفيد شرق10320716784اصلیمجيد گواهي0639821723عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد10380536784اصلیمجتبي غيور0870414321عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۷۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴,۴۰۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۴,۴۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴,۴۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۴,۶۵۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴,۶۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,400,000 18,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص