icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
ونفت12
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج

1. ترازنامه شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه‎‏‏‎، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج (سهامي خاص)، در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. (اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 زير تعديل نشده است.) 5-به شرح مندرجات يادداشت 16 صورت‌هاي مالي، به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام وجوه افزايش سرمايه شرکت براي تامين مالي جهت برنامه استقرار تاسيسات جديد سوخت رساني توسعه ظرفيت و امکانات فرودگاه امام خميني (ره) تخصيص يافته و بدين لحاظ، توصيه مي‌نمايد ترتيبات لازم براي انعقاد قراردادهاي مورد لزوم و همچنين تخصيص عرصه مورد نياز تاسيسات جديد به عمل آورده شده و مضافا با تنظيم برنامه تامين منابع نقدي مورد نياز، تسهيلات لازم در روند اجراي عمليات فراهم گردد.
6. اسناد مالکيت املاک خريداري شده طي سال‌هاي اخير، مشتمل بر ملک تجاري لواسان (خريداري شده طي مزايده موسسه اعتباري ثامن در سال مالي قبل) و ساختمان واقع در بلوار کشاورز (خريداري شده طي مزايده شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت) که وضع آن در يادداشت‌هاي 3-4 و 4-10 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده، به نام شرکت منتقل نشده است.
7. مدت زمان قرارداد با شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در زمينه تامين و توزيع سوخت، به شرح مندرجات يادداشت 3-18 صورت‌هاي مالي، منقضي شده و اقدامات صورت پذيرفته در زمينه تمديد يا انعقاد قرارداد جديد تاکنون منجر به نتيجه نشده است. ضمنا به شرح مندرجات يادداشت مذکور، وضعيت نهايي تعيين کارمزد فروش داخلي سوخت، که بر اساس نرخ تعييني سال قبل در حساب‌ها لحاظ گرديده، هنوز مشخص نگرديده است. بديهي است متعاقب حصول توافقات در زمينه کارمزد مذکور و همچنين چگونگي پرداخت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، در صورت لزوم حساب في‌مابين مورد تعديل قرار خواهد گرفت.

8. مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ضرورت رعايت حقوق يکسان سهامداران، با توجه به پرداخت علي‌الحساب سود به سهامدار اصلي رعايت نشده است. ضمنا علي‌رغم تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي در هيات مديره، مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه در ارتباط با تعيين سمت اعضاي هيات مديره و اعلام مراتب به مراجع ثبت شرکت‌ها رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 27 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، تشريفات پيش بيني شده در ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري رعايت شده و با توجه به اين که اين معاملات در چارچوب روابط خاص بين شرکت‌ها صورت گرفته، تنفيذ آن در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ضرورت دارد.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نشده است.

05اردیبهشت1398
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471398/02/30 16:21:43
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Shojaei [Sign]8004241398/02/30 16:25:37
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741398/02/30 16:34:02