مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پست بانک ايران - نماد: وپست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6 ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران17760000.05 %
صندوق سرمايه گذاري حکمت آشنا ايرانيان414604791.28 %
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان827361552.56 %
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا858371282.65 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت)80236931124.81 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي164906001051 %
جمع266323908382.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد شيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فاضل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نوروزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت1اصلیبهزاد شيري2970677237نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي علوم اقتصادي
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گيلان11455سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان آذربايجان شرقي20296اصلیاکبر کشاورزيان1381517927عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي اقتصاد
شرکت سهامي بيمه ايران94964اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
سازمان خصوصي سازي7858اصلیطهمورث الياسي بختياري4689116075رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد اقتصاد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۴,۸۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
تعدیلات سنواتی
(۱۴۸,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۲۶۷,۱۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۲۶۷,۱۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۲۳۳,۴۵۱
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تأکيد مجمع بر انجام اقدامات و تشريفات قانوني لازم به منظور اصلاح و تصويب اساسنامه بانک