icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
قند مرودشت
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
قمرو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154206
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/04/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی قند مرودشت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1397/04/31 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1396/03/24 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
اسفنديار استکي اليوند رئیس هیئت مدیره غیر موظف
آقاي حسن رسوليان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
آقاي رضا سلطانزاده عضو هیئت مدیره غیر موظف
آقاي بهمن دانايي عضو هیئت مدیره غیر موظف
محمود ماجدي عضو هیئت مدیره موظف

مدیرعامل محمود ماجدي

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1396/04/31 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1397/04/31 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1396/04/31 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.