مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آثار شيوع ويروس کرونا به استحضار می رساند شرکت صنعتي پارس مينو(سهامي عام) با توجه به برنامه ريزي منظم،بعد از اجراي دستور العمل و به منظور رعايت هرچه بهترپروتکل هاي بهداشتي و طرح فاصله گذاري اجتماعي،طبق روال سنوات گذشته فعاليت خود را آغاز نموده است . لذا بحران کرونا تأثير چندان با اهميتي برعملکرد شرکت و توليد و فروش محصولات نداشته است .بديهي است در صورت وقوع هر گونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.