مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيرو نامه مدير محترم نظارت بر ناشران بازار پايه در خصوص موارد اصلاحي جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ1399/09/06
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/05/31 شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/09/06 درمحل  تهران ابتداي خيابان مطهري(از سمت وليعصر)نرسيده به خيابان لارستان پلاک 436ساخنمان ادبا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10 %
محمد جواد واحديان جواهري 3090740.38 %
بهمن معتمديان 4947880.61 %
توان گستران عايق 6313150.78 %
حميد براتي مقدم 8677011.07 %
کيمياگر سديد پارسي 28129683.48 %
ساير76312499.44 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 2031815025.14 %
جمع3306524640.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ميرزائي قمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي منزوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رشوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان10102676319اصلیمحمدرضا محمدي4270588225رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توان گستران عايق10103312158اصلیعلي منزوي0452713935عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
کيمياگر سديد پارسي14004816291اصلیحميدرضا خسروي1293298174نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10320422879اصلیاحمد حيدرزاده0039326020عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
راز داده پرداز قرن14006297589اصلیمحمود رشوند0061334847عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۰,۲۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۹,۱۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۹,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۶۵۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۳,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۳,۷۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۳,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۴۶۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۷,۲۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۸۰,۸۲۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 190 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب و تنفيذ تمامي معاملات ماده 129قانون تجارت