مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب
موضوع:ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/23 ادامه می یابد.