مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت ايرانول - نماد: شرانل(شرانول)


معرفی/تغییر مدیرعامل

مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد حسين رزاقي